Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

perfectlyimperfect
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viahironie hironie
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viathatwasntadream thatwasntadream
perfectlyimperfect
9786 4530
malo istotne
perfectlyimperfect

Święconka silnej, niezależnej kobiety

Reposted fromalcohoolic alcohoolic vialubie-lato lubie-lato
perfectlyimperfect
Nie podchodź do mnie jeśli chcesz mnie do siebie przyzwyczaić i zniknąć.
Reposted fromznikajac znikajac viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
tiny panther
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaethiel ethiel
perfectlyimperfect
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
6450 a324
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
8849 2e7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
8739 bc04
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
perfectlyimperfect
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viaskarpecialka skarpecialka
perfectlyimperfect
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
perfectlyimperfect
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
perfectlyimperfect
3221 86be
Reposted fromseverine severine viaskarpecialka skarpecialka
2246 6614 500

banshy:

Neuschwanstein Castle by Jacob Riglin

perfectlyimperfect
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viaskarpecialka skarpecialka
perfectlyimperfect
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viaskarpecialka skarpecialka
perfectlyimperfect
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl